پلن های اشتراکی

پلن 15 نفره

15 کاربر همزمان
تعداد کلاس - 1
3 وب کم همزمان
ضبط وبینار
سرور اشتراکی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل 1 الی 4 ساعت

پلن 25 نفره

25 کاربر همزمان
تعداد کلاس - 1
3 وب کم همزمان
ضبط وبینار
سرور اشتراکی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل 1 الی 4 ساعت

پلن 45 نفره

45کاربر همزمان
تعداد کلاس - 1
3 وب کم همزمان
ضبط وبینار
سرور اشتراکی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل 1 الی 4 ساعت

پلن 110 نفره

110 کاربر همزمان
تعداد کلاس - 1
3 وب کم همزمان
ضبط وبینار
سرور اشتراکی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل 1 الی 4 ساعت

پلن 220 نفر

220 کاربر همزمان
تعداد کلاس - 1
3 وب کم همزمان
ضبط وبینار
سرور اشتراکی
سرور داخل ایران
ترافیک نیم بهاء
پشتیبانی آنلاین
تحویل 1 الی 4 ساعت